Apola Gyro Grill

16569 Von Karmen Avenue
Irvine, CA 92606
(949) 474-4976